Go to Top

Tájékoztató a 2020. évi beszámoló közgyűlésről

2020. szeptember 5-én, 10 órára összehívott közgyűlés határozatlanképtelensége miatt Péchy Mária elnök 10.30 órára összehívta a megismételt közgyűlést. A közgyűlésen 14 fő volt jelen. A közgyűlés helyszíne: Budapest, Szent József Plébánia.

A közgyűlés levezető elnöknek megválasztotta Péchy Máriát, jegyzőkönyvvezetőnek Siska Tamást, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Antal Erzsébetet és Illés Jánosnét.

Elnöki beszámoló a 2019-ben végzett munkáról
Péchy Mária elnök beszámolt a 2019-ben végzett munkáról. A beszámoló teljes szövege ide kattintva olvasható. Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A 2019. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet
Az 1924 eFt éves bevételből tagdíj bevétel: 409 eFt, adomány: 48 eFt, rendezvények, események bevétele: 1165 eFt, NAV SZJA 1%: 152 eFt, Nagycenk Önkormányzat támogatás: 150 eFt.
A ráfordítások teljes összege 2141 eFt volt, 217 eFt-tal haladta meg a bevételt.
A bevételek és a ráfordítások közhasznú tevékenységhez kapcsolódnak, a Kör továbbra is megfelel a közhasznúsági státusznak.

A Felügyelő Bizottság javasolta a Beszámoló elfogadását.

A 2019. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A 2020-ra tervezett programok időarányos teljesülése, további tervek

Péchy Mária: A járványveszély csökkentése érdekében elrendelt korlátozó intézkedések miatt a tavaszra tervezett programjainkat el kellett halasztanunk. Így elmaradt a Soproni Széchenyi Gimnáziummal közös szervezésű Széchenyi Akadémia, a Kiskunhalasra illetve Komáromba tervezett egynapos kirándulás, a májusra tervezett közgyűlés és az április 8-i hagyományos koszorúzási ünnepség is. Aczél Eszter emlékező írását küldtük el tagtársainknak, amelyben több, kevésbé ismert Széchenyi idézet is volt. Örömmel fogadta a tagság Csabai Mária Széchenyi Istvánról írt iskoladrámáját is, csakúgy, mint dr. Gesztesi Tamás orvos tagtársunk Széchenyi István közegészségügyi gondolatai című írását, amelynek az Interneten való elérhetőségére hívtuk fel a figyelmet.

Reméltük, hogy a tavaszra tervezett Széchenyi Akadémiát szeptember végén meg tudjuk tartani, és abban is reménykedtünk, hogy legalább egy kirándulást meg tudunk szervezni. Két nappal ezelőtt kaptuk az értesítést a Soproni Széchenyi István Gimnázium igazgatójától, hogy olyan egészségügyi szabályok léptek életbe, amelyek ellehetetlenítik a gimnáziumba tervezett akadémiai program megtartását. A járványhelyzet jelenlegi súlyosbodása miatt a további programok szervezése is bizonytalanná vált.

A közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy amíg a járványveszély tart, nem kerül megrendezésre zárt térben olyan program, amely személyes megjelenést igényel. Az elnökség igyekezzen az elektronikus és a hagyományos postai levelezésen, továbbá a honlapon keresztül kapcsolatot tartani a tagtársakkal, részükre érdekes ismeretterjesztő írásokat küldeni.

Az Alapszabály módosítása

Siska Tamás titkár ismerteti az elnökség által már elfogadott javaslatait az Alapszabály módosítására.

Az Alapszabály 3. § 1/ bekezdését érintő egyik módosítási javaslat pontosítja a pártoló tagság tartalmát:

Pártoló tag lehet minden bel- és külföldi magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja az egyesületet, és erre kötelezettséget vállal. A vállalt kötelezettségen felül tagdíjat nem fizet. A pártoló tag jogosult részt venni az egyesület közgyűlésein és rendezvényein tanácskozási joggal, tisztségre nem választható. Megkapja az egyesület hírleveleit és a rendezvényekre szóló meghívót. A pártoló tagságról az elnökség dönt.

A másik módosítási javaslat a tiszteletbeli tagság bevezetésére vonatkozik:

Tiszteletbeli tag lehet az elnökség felkérésére az a magyar vagy külföldi magánszemély, aki az egyesület céljaihoz kapcsolódó területeken kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki, illetve az egyesület működésének elősegítésében kimagasló érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól. Jogosult részt venni az egyesület közgyűlésein és rendezvényein tanácskozási joggal, tisztségre nem választható. Megkapja az egyesület hírleveleit és a rendezvényekre szóló meghívót. A tiszteletbeli tag felkérését a közgyűlés hagyja jóvá.

Az 5. § javasolt módosításának lényege, hogyaz Alapszabály ne tartalmazzon konkrét tagdíj mértéket, mert annak összege időnként változhat, a tagdíj mértékét tartalmazó mondatot törölni kell. Ki kell viszont a szöveget egészíteni azzal, hogy a tiszteletbeli tagot sem terheli tagdíjfizetési kötelezettség.

A 7.§ 4./bekezdésének c) pontjában és a 16.§ 3./ bekezdésének harmadik mondatában a számvizsgáló bizottság helyett felügyelő bizottság szerepeljen.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály javasolt módosításait.

Az Alapszabály módosítását a Győri Törvényszék bejegyezte. Az Alapszabály teljes szövege a Kör honlapján olvasható (Magunkról fejezet alatt).

A Kőszegremete projekt ismertetése

Szentkuti Károly elnökségi tag elmondta, hogy a tavaly nyári partiumi kirándulás keretében ellátogattunk Kőszegremetére is, ahol sajnos azt tapasztaltuk, hogy a Széchenyi István emlékmű és környezete nagyon rossz állapotban van. A következő elnökségi ülésen felvetette, hogy indítsuk el az emlékmű restaurálását.

Ezzel párhuzamosan tagtársunk, Nánai László professzor úr írt egy levelet Palkovics László miniszter úrnak, amelyben kérte támogatását az emlékmű rendbetételéhez. A miniszter úr ezt a levelet továbbította a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz, Potápi Árpád János államtitkár úrhoz , ahonnan kérték a teljes felújítás költség igényét.

Török József restaurátort felkértük arra, hogy mérje fel az emlékmű állapotát. Ő elkészítette az írásos szakvéleményt, amelyben megállapította, hogy az emlékmű nagyon leromlott állapotban van: tízes skálán hármas osztályzatot kapna. Az obeliszk szerkezetében repedés található, mely végigfut az aljától a tetejéig. A repedés mentén már a víz is beszivárog.

Három lehetséges megoldást javasolt:
1. Teljes restaurálás, konzerválás
2. Állagmegóvás, javításokkal, konzerválás
3. Új emlékmű állítása kemény mészkőből

Az elnökség úgy döntött, javasolja a közgyűlésnek, erősítse meg, hogy a teljes restaurálás, konzerválás megvalósítására kerüljön sor, és erre vonatkozóan kértük a költségvetés elkészítését, ami meg is történt. Ennek alapján az emlékmű restaurálásának és a környezetének rendbetételének a teljes ára: 4510000 Ft+áfa.

A közgyűlés egyetértett azzal, hogy a kőszegremetei Széchenyi emlékmű megmentése érdekében az emlékmű teljes restaurálására és konzerválására kerüljön sor. A munkálatok költségvetését el kell küldeni Potápi Árpád János államtitkár úrnak, kérve támogatását. Palkovics miniszter urat levélben tájékoztatni kell arról, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel a Nemzetpolitikai Államtitkársággal.

Tájékoztatás a tagság létszámának alakulásáról

Siska Tamás titkár: A tagrevízió után a legnagyobb taglétszám: 163 fő. Néhány nappal ezelőtt kaptuk a szomorú hírt, hogy az egyik tagtársunk súlyosan megbetegedett és a lánya kérésére töröltük a tagnévsorból. Így a jelenlegi taglétszám: 162 fő. Budapesten laknak 34-en, vidéken: 128-an. E-mail címmel 117 tagtársunk rendelkezik, 45 tagtársunkkal postai levelezés útján tartjuk a kapcsolatot.

A tagok között sok az idős és kevés a fiatal. Az életkori megoszlás:

40 éves és fiatalabb3
41-50 éves8
51-60 éves16
61-70 éves41
71-80 éves70
81-90 éves20
91éves és idősebb4

Legfiatalabb tagunk 20 éves, legidősebb 96 éves.

Fontos lenne a fiatalítás, meg kellene próbálni a fiatalokat elérni a körükben népszerű kommunikációs csatornákon, az ő érdeklődésüket felkeltő tartalmakkal.

A levezető elnök megköszönte a részvételt és bezárta a közgyűlést.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük